Inspectie Drinkwater Installaties NEN 1006De eigenaar/verbruiker moet voldoen aan Aansluitvoorwaarden Drinkwater (waterleidingbedrijf). Dit geldt ook bij wijziging of vernieuwing. De eigenaar heeft de plicht zorg te dragen dat de installatie, en de daarop aangesloten toestellen, redelijkerwijs geen gevaar oplevert voor verontreiniging van het distributienet van het waterbedrijf. Tevens moet de eigenaar zorgdragen dat de Leidingwaterinstallatie inclusief de aanwezige terugstroombeveiligingen worden onderhouden.

Installatie Inspecties B.V. voert controles uit van beveiligingseenheden in drinkwaterinstallaties conform de NEN 1006 en de nadere uitwerking van de norm in de vorm van werkbladen of conform de NTA 8025.

Volgens het bouwbesluit moet de drinkwaterinstallatie voor zowel de bestaande als de nieuwbouw voldoen aan de NEN 1006 en het drinkwaterbesluit. De NEN 1006 (algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties)
 • Norm waaraan een leidingwaterinstallatie, uit het oogpunt van de volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid moet voldoen.
 • Norm is bedoeld om te worden toegepast voor elk nieuw aan te leggen leidingwaterinstallatie, uitbreidingen, wijzigingen, gehele of gedeeltelijke vernieuwingen, herstellingen en onderhoud van een bestaande leidingwater installatie.
 • Leidingwaterinstallaties zijn onder te verdelen in drink-, warm tap- en huishoudwaterinstallaties.
 • Tijdelijke leidingwaterinstallaties vallen ook onder het toepassingsgebied van deze norm.


Drinkwaterinstallaties worden ingedeeld in risicoklassen 1 t/m 5. Afhankelijk van de risicoklasse wordt de type beveiligingseenheid toegepast. Installatie Inspecties B.V. kan voor u controles of inspecties in de vorm van een veiligheidskeuring uitvoeren op het toepassen van de juiste beveiligingen. Voorbeeld zijn de mutatiewoningen waarbij ook een combinatie kan worden gemaakt met de veiligheidskeuring voor gas-en elektrische installaties.

Veiligheidskeuring drinkwaterinstallaties.

De veiligheidskeuring van de drinkwaterinstallatie zal overeenkomstig NEN 1006 en de nadere uitwerking van de norm in de vorm van werkbladen of conform de NTA 8025 worden uitgevoerd. Er vindt een visuele controle plaats en een controle door middel van meting. In het rapport zal door Installatie Inspecties B.V. worden aangegeven of er geen bezwaar of bezwaar aanwezig is met betrekking tot het gebruik van de drinkwater installatie. 

 • De visuele controle van de leidingwaterinstallatie bestaat uit: 
  a Controle van de aansluitleidingen en toebehoren; 
  b Controle van de aansluitingen van toestellen; 
  c Controle van de leidingen. 

   
 • De visuele controle van de leidingwatervoorzieningen bestaat uit:
  a Controle van de beschermingsmaatregelen tegen onbedoeld uitstromen van leidingwater;
  b Controle van verkeerd gebruik van de leidingwaterinstallatie waardoor gevaar kan ontstaan.

   
 • Inspectie Drinkwater Installaties NEN 1006 
   
 • De controle door middel van meting bestaat uit: 
  a Controle van de beschermingsmaatregelen tegen gevaren voor de (volks)gezondheid. 

Indien bij een veiligheidskeuring van een drinkwaterinstallatie een waterlekkage wordt geconstateerd, is Installatie Inspecties B.V. als objectief en onafhankelijk inspectiebedrijf niet gehouden de lekkage nader te traceren. Bij gevaar zal de medewerker van Installatie Inspecties B.V. ter plaatse passende maatregelen nemen om de onveilige situatie op te heffen en/of dit gevaar melden bij de desbetreffende verantwoordelijke medewerker van de opdrachtgever.