NEN 1010 Veiligheidskeuring

De NEN 1010 staat voor Nederlandse Norm voor laagspanning installaties. Bij de veiligheidskeuringen op basis van de NEN 1010 wordt gecontroleerd op de veiligheid, deugdelijkheid en doelmatigheid van de elektrische installatie.

U wilt dat uw elektrische laagspanningsinstallatie deugdelijk en veilig functioneert. Dit voorkomt namelijk onnodig uitval en problemen binnen uw woning of bedrijf en organisatie. Daarom is het aan te raden om uw installatie op het moment dat u uw nieuwe installatie of gewijzigde bestaande (deel)installatie in gebruik neemt, te laten controleren. Installatie Inspecties B.V. kan deze inspectie of controle voor u uitvoeren.

De NEN 1010 inspectie is niet verplicht. In het Bouwbesluit is wettelijk vastgelegd dat een elektrische laagspanningsinstallatie bij oplevering moet voldoen aan de NEN 1010 norm. Dit houdt in dat de installatie deugdelijk en veilig moet zijn aangelegd De NEN 1010 inspectie is echter niet verplicht gesteld in het Bouwbesluit.

Wij adviseren u echter om een NEN 1010 inspectie wel altijd uit te laten voeren op het moment dat u een nieuwe installatie laat aanleggen of een bestaande installatie wijzigt, vanwege twee belangrijke redenen:
 • Zonder de NEN 1010 inspectie en bijbehorende rapportage heeft uw geen bewijs dat uw installateur uw elektrische installatie daadwerkelijk volgens de wettelijke eisen heeft aangelegd. Bij eventuele onveilige situaties of storingen, kan een discussie tussen u en uw installateur ontstaan over de garantie: bestond de onjuiste situatie al tijdens de oplevering, of is deze tijdens het gebruik ontstaan?
 • Vanuit de Arbowetgeving bent u als werkgever verplicht de veiligheid van uw medewerkers te garanderen, ook op het gebied van de elektrotechnische installaties (zie: NEN 3140). Zonder een NEN 1010 inspectie rapport kunt u niet aantonen dat uw installatie veilig is. Installatie Inspectie B.V. kan deze voor u inspecteren en rapporteren. Wij worden jaarlijks door de DEKRA geaccrediteerd op de kwaliteit van onze inspecties en inspectierapportages.

De NEN 1010 inspectie is de opleverinspectie van een elektrische installatie. In het Bouwbesluit is gesteld dat elke nieuwe elektrische laagspanningsinstallatie moet voldoen aan de NEN 1010. Bij een NEN 1010 inspectie controleert onze inspecteur de installatie visueel en voert hij of zij verschillende metingen uit. Voorafgaand aan de oplevering ontvangt u een rapportage, waarin vermeld wordt of de installatie wel of niet voldoet aan de wettelijke eisen uit de NEN 1010.

Installatie Inspecties B.V. kan in overleg met u of uw installateur het advies geven om bij een korte opleveringsdatum diverse NEN 1010 deelinspecties uit te voeren tijdens de bouw. Dit betekent dat eventuele gebreken nog tijdens de bouw kunnen worden opgelost.

De veiligheidskeuring van de elektrische installatie bestaat uit drie onderdelen:
 • De visuele inspectie.
 • Meting en beproeving.
 • Controle van de installatie tekeningen en schema's.

De visuele inspectie

Bij de visuele inspectie van de elektrische installatie wordt beoordeeld of aan de hierna genoemde punten (voor zover van toepassing) wordt voldaan.

 •  Zijn de vereiste tekeningen van de installatie aanwezig;
 •  Komen de tekeningen overeen met de installatie;
 •  Is er voldoende vrije ruimte voor de schakel- en verdeelinrichting aanwezig
 •  Zijn vluchtwegen toegankelijk;
 •  Zijn de delen van de installatie gemakkelijk bereikbaar ten behoeve van bediening, inspectie en onderhoud;
 •  Is er een groepenverklaring aanwezig;
 •  Zijn de aansluitleidingen juist ingevoerd;
 •  Zijn er mechanische gebreken aanwezig;
 •  Zijn er onderbrekingen in de zichtbare aard- en beschermingsleidingen;
 •  Is er voldoende afscherming van de spanning voerende delen;
 •  Zijn er verschijnselen aanwezig die wijzen op te hoge temperaturen van rails of aders etc.;
 •  Is het juiste materieel of zijn de juiste leidingen met bijbehoren overeenkomstig de uitwendige invloeden gekozen;
 •  Zijn de juiste leidingen met bijbehoren overeenkomstig de uitwendige invloeden gekozen;
 •  Is de belastbaarheid van de leiding voldoende naar aanleiding van de gekozen beveiligingen tegen overbelasting of kortsluiting.

Inspectie door meting en beproeving:

Bij meting en beproeving van de elektrische installatie wordt beoordeeld of aan de hierna genoemde punten (voor zover van toepassing) wordt voldaan.

 •  Is de isolatieweerstand van de installatie voldoende hoog;
 •  Is de aardverspreidingsweerstand voldoende laag (wordt bepaald aan de hand van de circuitweerstandswaarde);
 •  Is de werking van de aardlekbeveiliging juist bij het testen met de test knop;
 •  Is de aanspreekstroom en aanspreektijd van de aardlekbeveiliging juist;
 •  Is de impedantie van de foutstroomketen, die door een defect tot stand komt, op het verst gelegen punt juist;
 •  Is de werking van de veiligheidsketens juist.
   

Controle van de installatie tekeningen en schema's:

Deze controle vindt plaats bij grotere installaties van bijvoorbeeld midden- en klein bedrijven.
Volgens de NEN 1010 dienen bij de elektrotechnische installaties die meer dan 12 eindgroepen bevatten
of waarop een vermogen van meer dan 20 kVA is aangesloten een elektrotechnische tekeningen aanwezig
en actueel te zijn.

De volgende tekeningen dienen bij dergelijke installaties aanwezig te zijn:

 •  De grondschema (overzicht van de totale schakel- en verdeelinrichting);
 •  De installatieschema (overzicht per verdeelinrichting);
 •  De installatietekening (een plattegrond van het gebouw met daarin de aanwezige elektrische installaties).