NEN 1078 NEN 8078 en NPR 3378

De NEN 1078 en NEN 8078

De NEN 1078 stelt eisen voor nieuwe en de NEN 8078 eisen voor bestaande huishoudelijke gasverbruik installaties en vergelijkbare installaties in midden- en kleinbedrijf van handel, horeca en nijverheid.
Door Installatie Inspecties B.V. zullen de normen NEN 1078 NEN 8078 en de NPR 3378 voor gasinstallaties tot maximaal 500 mbar in respectievelijk nieuwbouw en bestaande bouw worden toegepast.

De NPR 3378

De Nederlandse Praktijk Richtlijn gasinstallaties. Deze bestaat uit een aantal normboeken die worden toegepast bij het ontwerpen, ontwikkelen en toetsen van gasinstallaties. Installatie Inspecties B.V. inspecteert gasinstallaties conform de NEN 1078, de NEN 8078 en de NPR 3378 en overige relevante normboeken.

De werkdruk en omvang van de gasinstallatie

Installatie Inspecties B.V. voert veiligheidskeuringen uit van gasinstallaties voor huishoudelijke en klein-zakelijke markt met een werkdruk tot 500 mbar en een omvang < 130 kW (conform de NEN 1078, NEN 8078 en de NPR 3378).

Aanvraag veiligheidskeuringen gasinstallaties

De controles, inspecties of veiligheidskeuringen worden aangevraagd bij zowel periodieke en mutatie onderhoud van woningen en gebouwen, als bij vernieuwing, wijziging of uitbreiding van de gasinstallatie in verband met onderhoud, renovaties, splitsingen, verbouwingen en herinrichtingen. Installatie Inspecties B.V. voor u klaar om uw installatie in deze situaties te toetsen op veiligheid, deugdelijkheid en doelmatigheid. U kunt hiervoor een aanvraag indienen per e-mail info@installatie-inspecties.nl of bellen met 06-55386158

Mutatie Woning

Van een woningmutatie (transactie) is sprake indien een wooneenheid wisselt van huurder of eigenaar. Gedurende de periode (voor)dat het pand overgaat op de volgende bewoner zal Installatie Inspecties B.V. op uw verzoek de mutatiewoning keuren. Een mutatiewoning is een wooneenheid die van een veiligheidskeuring moet worden voorzien wegens vertrek van de vorige bewoner. 

Tijdens de veiligheidskeuring zullen wij de staat van de veiligheid van de gasinstallatie beoordelen. Installatie Inspecties B.V. is een objectief en onafhankelijk inspectiebedrijf en voert dus geen herstelwerkzaamheden uit.

De Gasinstallatie

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zal de veiligheidskeuring van de gasinstallatie plaatsvinden op basis van de veiligheidseisen die behoren bij de NEN 1078 en aanvulling 2e druk t/m de NEN 1078 van 2004, NEN 8078, NPR 3378 en het bouwbesluit dat bij de eerste aanleg van toepassing was. 

De Veiligheidskeuring

De navolgende onderwerpen komen bij de veiligheidskeuring of inspectie aan de orde:

 •  Gasbinnenleiding
  a  Vertoont de gasbinnenleiding een lekkage groter dan 1 mbar/3 minuten?
  b  Zijn de juiste materialen toegepast?
  c  Zijn de verbindingen volgens tabel 1 van de NEN 1078 toegepast?

   
 •  Gastoestellen type A, B en C
  d  Vertoont het toestel een inwendige lekkage?
  e  Zijn de toestellen voldoende bevestigd?
  Vindt het verbrandingsproces op een correcte wijze plaats. Dit zal visueel worden gecontroleerd. Bij twijfel zal d.m.v. meting de Co-vorming worden bepaald.
  g  Stromen de verbrandingsgassen terug in de ruimte?
  h  Mondt de afvoer uit in het juiste uitmondinggebied?
  i  Heeft de afvoer de juiste diameter?
  j  Is de opstelling van het toestel veilig t.o.v. andere ruimten?
  k  Zijn de toestellen brandveilig opgesteld?
  l  Heeft het toestel een keurmerk en is het op de juiste belasting afgesteld?
  m  Zijn de thermische rookgas afvoerbeveiliging (TTB) of andere beveiligingen correct aangesloten?

   
 •  Ventilatie
  n  Zijn in geval van toepassing van gastoestellen type A en B de ventilatie voorzieningen aanwezig?
   
 •  Extra Beveiligingen
  o  Is bij het gebruik van tussenmeters en tussenkranen een gasgebrek-beveiliging (B-klep) toegepast?

Indien bij een keuring van een gasinstallatie een gaslekkage wordt geconstateerd, zal Installatie Inspecties B.V. aangeven of de lekkage zich bevindt in:
a. de gasbinnenleiding
b. een toestel/de toestellen
c. of in beiden.

Installatie Inspecties B.V. is als objectief en onafhankelijk inspectiebedrijf niet gehouden een eventuele lekkage nader te traceren. Bij gevaar zal de adviseur van Installatie Inspecties B.V. ter plaatse passende maatregelen nemen om de onveilige situatie op te heffen en/of dit gevaar melden bij de desbetreffende installatie -of werkverantwoordelijke van de opdrachtgever.