NTA 8025

In de Nederlandse Technische Afspraak, NTA 8025, zijn voor Nederland algemene eisen opgesteld. Deze worden voornamelijk toegepast bij de periodieke beoordeling van de veiligheid van de technische installaties en de technische voorzieningen in woningen.

De NTA 8025

  •  Is een methode om te bepalen of een bestaande installatie of een bestaande technische voorziening voldoet aan het maatschappelijk aanvaardbare minimale veiligheidsniveau.
  •  Bevat een methode voor het bepalen van de frequentie van de beoordeling.
  •  Voorziet in alle gegevens die nodig zijn voor een maatschappelijk verantwoorde uitvoering van de veiligheid.

De NTA 8025 heeft betrekking op:

  •  De elektrische installatie en de elektrische apparatuur in woningen.
  •  De gasinstallatie en de gasapparatuur in woningen.
  •  De leidingwater installaties met appendages en de apparatuur voor het gebruik van leidingwater.
  •  Toe- en afvoer van ventilatie, mits deze is toegepast om de veilige werking van de gasapparatuur te waarborgen (denk aan het risico voor het ontstaan van koolmonoxide).


NTA 8025 heeft betrekking de periodieke controle van bestaande installaties. Voor nieuwe installaties gelden andere normen, zoals de NEN 1010, voor de elektrische installaties en de NEN 1078 voor de gasinstallaties.

De NTA 8025 richt zich uitsluitend op de veiligheid, waarbij gekeken wordt naar de gebouw gebonden zaken als naar gebruikers gebonden zaken. De goede werking van de installaties en de voorzieningen wordt niet gecontroleerd.

NTA 8025 is vooralsnog niet verplicht gesteld door de overheid. Zij vinden dat de verantwoordelijkheid bij de gemeenten ligt. Volgens artikel 100 van de Woningwet zijn de gemeenten in Nederland formeel verantwoordelijk voor het toezicht van de gas- en elektrische installaties in woningen. Lokaal werden deze controles door energiebedrijven uitgevoerd. De gemeenten hebben zelf nooit een controle apparaat hiervoor ingericht. Na de verzelfstandiging van de energiebedrijven zijn deze niet meer uitgevoerd.

Een verplichting van de NTA 8025 zou kunnen voorkomen, indien gemeenten deze opnemen in de gemeentelijke bouwvoorschriften of in de bestemmingsplannen.

De NTA 8025 is verplicht indien:

  •  Er in een zakelijke overeenkomst de toepassing van de NTA 8025 wordt voorgeschreven.
  •  Het toepassen van de NTA 8025 wordt overeengekomen met assuradeuren, die dekking bieden tegen de risico's van schade zoals brand en ook bij aansprakelijkheid.
  •  Het toepassen van de NTA 8025 is opgenomen in de huur- en verhuur contracten van woningcorporaties en in reglementen van verenigingen van eigenaren.