NEN 3140

De NEN 3140, "Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning", is de Nederlandse norm (NEN) voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied.

Het toepassingsgebied is elektrische installaties, machines en gereedschappen. Toegepast in fabrieken, kantoren, woonhuizen, bouwplaatsen, schepen enzovoorts. Het betreft hier spanningen onder 1000 volt wissel en 1500 volt gelijk.

Arbeidsomstandighedenwet

Werken met of aan elektrische objecten brengt een zeker risico met zich mee. Een elektrische schok, elektrische verbranding, vlambogen, brand en ontploffing kan letsel veroorzaken.

Bedrijven en instellingen met personeel in dienst moeten ervoor zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. In de arbeidsomstandighedenregeling, die een uitwerking is van de arbeidsomstandighedenwet (1999), staan verwijzingen naar normen. Betreffende de elektrische veiligheid wordt in art. 7.11.3 verwezen naar de NEN 3140. 
Werknemers dienen zich hieraan te houden. Werkgevers dienen aan te tonen dat alles in het werk gesteld is dit mogelijk te maken. Werkgevers kunnen dit aantonen door hun elektrische objecten periodiek aan een keuring te onderwerpen. Keuringen kunt u aanvragen en laten uitvoeren door Installatie Inspecties B.V.

Verzekeraar eist NEN 3140 inspectierapport.

Tijdens de NEN 3140 inspectie wordt op veel aspecten gelet waaronder het risico op brand. In het bijzonder wanneer de NEN 3140 inspectie gecombineerd wordt met een thermografische inspectie. Dit is een belangrijke reden waarom uw verzekeraar u vraagt om een NEN 3140 en/of thermografische inspectie uit te laten voeren. De meeste binnenbranden, met bekende oorzaak, worden veroorzaakt door een niet deugdelijke installatie of apparatuur.

Vanzelfsprekend kan Installatie Inspecties B.V. u helpen om aan de eisen van uw verzekeraar te voldoen. Bij onduidelijkheden kunnen we de polis of brief van uw verzekeraar samen met u doornemen en voeren we de gewenste inspecties uit.

Het is belangrijk om aan de eisen van de verzekeraar te voldoen op het gebied van de NEN 3140, aangezien veel verzekeraars schade niet of maar gedeeltelijk uitkeren, wanneer u niet kunt aantonen dat de NEN 3140 is geborgd. Hiernaast is borging van de NEN 3140 belangrijk, aangezien u hiermee uw wettelijke verplichtingen nakomt vanuit de ARBO wetgeving.

Voor het aanvragen van een NEN 3140 inspectie of een vrijblijvende offerte van uw elektrische installatie en/of elektrische arbeidsmiddelen kan u terecht bij Installatie Inspectie B.V.